problematiek

Ondersteuning kan geboden worden bij bijvoorbeeld: Dyslexie/ leesproblemen, Automatiseringsproblemen (bijvoorbeeld tafels) Concentratieproblemen, Een vol hoofd, slaapproblemen, Boosheid, Weinig zelfvertrouwen, Angsten, AD(H)D


Vol hoofd; van chaos naar orde!
Kinderen, maar ook volwassenen, slaan informatie op verschillende manieren op in hun hoofd. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. Informatie wordt op een onhandige manier opgeslagen en het kan vervolgens niet snel en makkelijk terug worden gevonden. Dit kan een gevoel van onrust geven; een ‘vol hoofd’.  Er zit veel informatie in het hoofd, maar ze kunnen het niet terugvinden.

Door middel van MatriXcoaching leer je de informatie in het hoofd op een handige manier te ordenen zodat het altijd weer teruggevonden  kan worden. Het gevolg is dat het leren weer beter gaat en je weer prettiger in je vel zit. Met behulp van de Matrixcoaching maak je een handige ordening in het hoofd op de eigen manier.

 Leren hoe te leren …

Een ander probleem is, dat kinderen veel moeten leren, maar niet weten hoe ze het moeten leren. Nadat er een handige ordening in het hoofd is gemaakt, kan de basisinformatie zoals het alfabet, tafels, getallen, dagen van de week etc. opnieuw opgeslagen worden. Het kind leert handige strategieën om nieuwe informatie op de zelf gekozen plek op te slaan. De coachingsmethode is er op gericht dat het kind het in het vervolg ook zelf kan gaan toepassen.

Emotionele problemen …
Vaak zie je dat emotionele problemen en leerproblemen samen gaan (denk aan faalangst, concentratieproblemen). De MatriXmethode pakt deze problemen aan door de interne beleving ervan te veranderen en te neutraliseren.

Dyslexie en dyscalculie.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen missen vaak de basis. Deze is onontbeerlijk voor een evenwichtig leerproces. Wanneer een stevige basis ontbreekt, is de informatiestroom die daarop volgt vaak onbegrijpelijk.

Om toch te kunnen functioneren, leren mensen zichzelf ezelsbruggetjes aan. Vooral de ezelsbruggetjes die door anderen worden aangedragen, kosten veel extra energie om te onthouden en op te slaan. Op een gegeven moment zit het hoofd zo vol, dat zij het gevoel hebben dat er niets meer bij kan.

De MatriXcoach zal het informatieverwerkingsproces van opnemen, verwerken, opslaan en gebruiken opnieuw doorlopen. De eerste keer komen de eigen leerstrategie, het alfabet, de getallen tot 100, de tafels en het klokkijken aan bod.

Door de oude interne strategie te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe strategie die beter werkt, kan het probleem verholpen worden. Daarna wordt leren gemakkelijker, informatie wordt beter en gestructureerder opgeslagen, het begripsniveau verbetert en er komt meer structuur in het leren.

Leerproblemen en emotionele problemen gaan vaak hand in hand. Zij kunnen allemaal worden aangepakt door de MatriXmethode.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de communicatie en sociale interactie. Waar taal meestal geen probleem vormt voor mensen met autisme en een normale begaafdheid, is het toekennen van betekenis aan woorden dat vaak wel. Omdat zij alles letterlijk nemen, kunnen mensen met een stoornis in het autistisch spectrum goed omgaan met alles wat letterlijk en concreet is. Hoe abstracter de begrippen, hoe moeilijker het wordt.Kinderen of volwassenen die de diagnose PDD-NOS, Asperger of ‘aan autisme verwant’ hebben gekregen, zijn goed te coachen met de MatriXmethode. Iedereen heeft immers een individuele beleving, een eigen interne strategie die veranderd kan worden.

Faalangst

Bij faalangst is er sprake van een overmatige bezorgdheid of angst die niet in verhouding staat tot de gebeurtenis. Het kind of de volwassene legt de lat te hoog en stelt te hoge eisen aan zichzelf. Personen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld en zijn ervan overtuigd dat ze niets kunnen en niets weten.Faalangst is angst om in de ogen van anderen tekort te schieten. De één uit dat op een passieve manier; hij begint ergens niet aan uit angst te falen/het niet perfect uit te kunnen voeren. De ander uit het actief; hij begint ergens aan, maar is niet succesvol omdat de angst in de weg zit.

Zij verwachten en eisen te veel van zichzelf. Ze zijn vaak perfectionistisch en het is eigenlijk nooit goed genoeg. Ook de omgeving stelt vaak hoge eisen en verwacht betere prestaties. Dit kost veel energie en sommigen manifesteren zelfs klachten die doen denken aan een burn-out.

Omdat faalangstige mensen negatieve gedachten hebben over zichzelf en over de taak die zij moet gaan doen, krijgen zij het gevoel tekort te schieten. Met behulp van de MatriXmethode kunnen deze eigen gedachten en zelf gecreëerde gevoelens worden veranderd, waardoor de faalangst verdwijnt. Door de MatriXmethode krijgt iemand een realistischer beeld van zijn prestaties, waardoor er meer zelfvertrouwen komt.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis.

Mensen met ADHD vinden het moeilijk hun aandacht bij één ding tegelijk te houden. Zij worden snel afgeleid en kunnen zich daardoor moeilijk concentreren. De hyperactiviteit uit zich door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Deze impulsiviteit ontstaat doordat er te veel indrukken binnenkomen, die meteen worden gevolgd door een handeling.

Het voortdurend reageren op de omgeving en gevolg geven aan impulsen veroorzaakt het kenmerkende drukke gedrag van personen met ADHD.

Door te kijken naar de belevingsstrategie van de persoon met ADHD zien we wat zich in het hoofd en lichaam afspeelt. De blokkades en beklemmende gedachten komen aan het licht, zodat de persoon ze zelf kan veranderen. Dat zijn vaak fantasierijke verhalen en juist die fantasie kan veranderd worden. Altijd alleen door de persoon zelf.